Stříbrná města

Seznam registrovaných - Stříbrná města

Havez

Krtek

Razzak

Neobsazeno

Soire

Miki
Váleční mágové
1/13
Junrei-sha
0/9
Gremlini
0/6
Rakshové
0/3
Golemové
1/2
ZP
Neobsazeno
Džinové
0/2
Vlajkonoš
Kuře

Domovský kontinent: Mandara

Politické uspořádání: Federace

Symbol: Oko moudrosti, ankh, osmicípá hvězda

Hlavní město: Al-Safir

Panovník: Arcimág Zehir (rada federace)

Náboženství: Není

Obyvatelstvo: Lidé, gremlini, rakshové, magické bytosti

Stříbrná města vznikla spojením několika menších států do federačního svazku. Jsou proslulá podnebními extrémy. Většinu rozlohy zabírá poušť, která ale na několika místech nebývale rychle přechází v horské štíty, kde se drží věčný sníh. Jako jediná z vládnoucí mocnost se nacházejí na Mandaře. Proto prakticky nezasáhla do Pekelné války a výrazněji vstoupila na scénu až v průběhu Války obnovy, kdy uzavřela významné spojenectví s Gryfí říší. Po založení Koalice to byli právě mágové ze Stříbrných měst, kteří měli lví podíl na pozdější výstavbě portálu. Jejich vlastní přítomnost na Narkeshi má od počátku charakter spíše výzkumné, než kolonizační expedice. Většina na tomto poli následně dosažených úspěchů je připisována, dnes již zesnulému, válečnému čaroději Maahirovi, považovanému za jednoho z novodobých hrdinů federace. V zemi dnes nicméně sílí vliv zastánců radikálnější a ofenzivnější politiky.


Federace zpočátku neměla společnou vládu a oblasti původních zemí jednaly značně nezávisle. Postupem času však docházelo ke stále silnější centralizaci. Pravomoci lokálních správců jsou stále patrné, ale většina rozhodování se přesunula do jednotné státní moci, na vrcholu s radou. Stříbrná města jsou někdy také nazývána zemí mágů. Byli to právě oni, kdo stál u zrodu federace a od těch dob jí také vládnou. Veškeré posty spojené s řízením země, ať už na jakékoliv úrovni, jsou však obsazovány veřejnými volbami. V čele rady i země stojí arcimág. Jeho postavení je však především reprezentační, byť při hlasování má jeho názor větší váhu a disponuje rovněž zvláštními pravomocemi.


Obyvatelstvo Stříbrných měst tvoří především lidé a menšinově národy jako gremlini, či rakshové. Domov zde našly i magické bytosti - džinové, gargoyly a další. Zákony platí jednotně na celém území federace, avšak jednotlivé oblasti je mohou doplňovat o zvláštní ustanovení. Země je považována za centrum obchodu a kolébku vzdělanosti, zdejší univerzity nemají na světě sobě rovných.