Grimrock

Úr
Úr
Neobsazeno
Brand
Brand
Neobsazeno
Hedwig
Hedwig
Neobsazeno

Štítonoši
Štítonoši
0/16

Harcovníci
Harcovníci
0/11

Berserkeři
Berserkeři
0/7

Ohniví elementálové
Ohniví elementálové
0/4

Behemoti
Behemoti
0/2

Runoví kněží
Runoví kněží
0/2

ZP
ZP
Neobsazeno
Vlajkonoš
Vlajkonoš
Neobsazeno


Domovský kontinent: Narkesh
Politické uspořádání: Tradiční oligarchie
Symbol: Runové kladivo, ohnivý drak
Hlavní město: Torgerd
Panovník: Není (klanová rada)
Náboženství: Arkath - drak ohně
Obyvatelstvo: Trpaslíci

Grimrock je dosud mladou mocností, vzniknuvší coby odštěpená enkláva Grimheimu, s nímž sdílí většinu své historie. Trpaslíci vždy udržovali jen minimální kontakt s okolním světem a na scénu dějin výrazněji vstoupili až v průběhu Války obnovy, kdy v podzemí změřila síly s oddíly temných elfů. Ačkoliv tažení bylo úspěšné, ke konci války byl těžce zraněn generál Wulfstan, bez jehož vedení trpaslíci posléze ustoupili zpět do své domoviny. Následoval skon starého krále Tholgar a nemaje dědice, rozhořel se naplno nástupnický spor mezi uchazeči Wulfstanem a Rolfem. Rada dočasně spravující Grimheim nakonec v hlasování těsně zvolila novým vládcem Rolfa. Ten vzápětí vypověděl spojenecké dohody s Koalicí, zemi takřka úplně izoloval a v mnoha ohledech trpasličí společnost radikalizoval. Ti, kteří s jeho postupy nesouhlasili, byli umlčeni a samotný Wulfstan dlouhá léta vězněn, dokud se mu za nepodařilo uniknout a vyvolat povstání proti tyranovi. Generál veřejně obvinil Rolfa z úkladné vraždy krále Tholgara, korupce, zrady tradic a ztráty cti. Zprvu podceňovaná rebelie se záhy rozšířila jako požár. Zcela rozvrátila letitý řád v Grimheimu a území kontrolované povstalci každým dnem rostlo. Loajalisté museli přitom zároveň bojovat i s nemrtvými oddíly královny Ornelly z Hereshe, která nade vší pochybnost svým zásahem do občanské války pomáhala Wulfstanovi. Gryfí říše se prohlásila za neutrální, ale zároveň veřejně uznala právo Ornelly na vládu nad Hereshí a nijak proti ní nezasáhla. Navíc bylo veřejným tajemstvím, že právě v Říši se Wulfstan skrýval po svém útěku a je odtud politicky podporován. Grimheim si přitom otevření další fronty nemohl dovolit, proto byli loajalisté nucen zachovávat kamennou tvář a pamatovat na svoji zášť, jak to umějí jen trpaslíci. I tato snaha zvrátit nepřízeň osudu, či spíše politickou intriku, však vyšla vniveč. Stačil jediný pohraniční incident, aby Říše získala důvod povolat na hranici s Grimheimem armádu, od čehož byl už jenom krok k financování žoldnéřských oddílů, které pak lehce mohly proudit přes hranice k povstalcům. Vše vyvrcholilo velkou bitvou o hlavní město Tor Myrdal, v níž nakonec loajalisté po těžkých bojích podlehli. Král Rolf byl zajat a později veřejně popraven, spolu s čímž byl také novým vládcem Grimheimu slavnostně prohlášen Wulfstan. Jeho otevření i skrytí spojenci byli odměnění zlatem z trpasličích pokladnic a jak Hereshi tak Gryfí říši byly postoupeny alespoň symbolicky některé hraniční oblasti. Poslední věrní krále Rolfa však přitom zůstali odříznutí na dalekém Narkeshi, kam vyrazili s tajným posláním na samém počátku války. Nyní se z nich stali vyhnanci. Krátce podporovali Úmluvu, avšak nechali se zaplést do intrik Sweristalu proti Nekorrum a sdíleli s nimi následnou porážku při pokusu o převrat. Trpaslíci se však nezlomili. Prohlásili část nekonečného jeskynního labyrintu svojí novou domovinou, jíž dali jméno Grimrock. A spolu s tím přísahali zároveň krutou pomstu svým bratrům a sestrám ze Sigilu, stejně jako královně Ornelle a Gryfí říši. Část trpaslíků dokonce neváhala zaprodat své duše Kha-Belethovi výměnou za příslib moci, jenž by jim umožnila zlomit nepřátele. Když jejich pakt však vyšel najevo, většina Grimrocku se od nich odvrátila a pekelným kacířstvím nakažené město Jarveg bylo utopeno v lávě spolu se všemi jeho obyvateli. Arkathovi kněží poté prohlásili zbytky Grimrocku za zemi vyvolených, jenž prošli Arkathovou zkouškou a nyní stanou v čele pravověrných na cestě k osvícení.
V čele země formálně stojí rada tvořená vůdci před samotným Arkathem krví odpřisáhlých trpasličích klanů. Ta na svých shromážděních rozhoduje hlasováním. Právo na členství v radě přináleží každému vůdci bez ohledu na to, jaké zvyklosti pro jeho výběr ten který klan uznává. Rada je přitom svolávána pouze v zájmu řešení záležitostí vrcholné důležitosti, dotýkajících se celého Grimrocku, nebo za účelem rozsouzení meziklanových sporů. V rámci běžného života je trpaslíky za rozhodující považováno toliko slovo právě jejich vůdce, jenž pro ně vždy ztělesňuje trpasličí tradice, Arkathovu spravedlnost i klanové ideály.
Veškeré obyvatelstvo Grimrocku tvoří trpaslíci, poměrně přísně rozdělení podle klanové a cechovní příslušnosti, v tomto pořadí. Božským patronem je zde Arkath, drak ohně, jehož uctívání je i v běžném životě na první pohled patrné. Trpaslíci z Grimrocku na rozdíl od svých soukmenovců z Grimheimu uznávají především agresivní složku Arkathovy víry, tedy oheň obecně prezentují jako element oddělující silné od slabých. Pro svět jsou trpaslíci nejen mistry při práci s kovy a kamenem, ale také hrdými nositeli praporu technologického pokroku. Věda jako taková je jim přitom naprosto cizí. Ubírají se cestou věčných pokusů a omylů, kdy jde o jediné, aby to už konečně fungovalo. Nutno říci, že většinou nefunguje, často dochází k nehodám a občas i úmrtím, což ale ještě nikdy trpaslíky neodradilo, právě naopak. Právě v Grimheimu byl vynalezen střelný prach, podivné stroje schopné létat, či dokonce i plavat pod hladinou, a mnoho dalšího. Grimrock v tomto ohledu stojí teprve na počátku velkých objevů, ale již nyní je jasné, že se jeho inženýři budou ubírat především cestou zkoumání vynálezů sloužících k rozsévání dosud nepředstavitelné zkázy a destrukce.