Nekorrum

Kaspar
KAspar
Neobsazeno

Ludmilla
Ludmilla
Neobsazeno
Igor
Ludmilla
Neobsazeno

Kostlivci
Kostlivci
0/16

Zombie
Zombie
0/11

Duchové
Duchove
0/7

Mumie
Mumie
0/4

Upíři
Upíři
0/2

Lichové
Lichové
0/2

ZP
ZPk
Neobsazeno;
Vlajkonoš
Vlajkonoš
Neobsazeno


Domovský kontinent: Narkesh
Politické uspořádání: Teokracie
Symbol: Pavouk
Hlavní město: Ninurta-usur
Panovník: První nekromant Arantir
Náboženství: Asha - dračice zániku
Obyvatelstvo: Lidé, nemrtví

Země nekromantů vznikla odštěpením od mateřské Hereshe, s níž tak sdílí většinu současné historie. Na počátku Války obnovy stál v čele Hereshe první nekromant Markal, který se pokusil pletichami a zradou podrobit tehdy vnitřně rozkolísanou Gryfí říši. Byl však sám svržen spiknutím vysokých nemrtvých, jeho plány zmařeny a Heresh ztratila značnou část území ve prospěch lidského království. Vlády se po několika měsících vnitřních bojů chopil nový první nekromant Arantir. Ten se vzápětí pokusil vydobýt zpět ztracená území. Jeho snahy skončily neúspěchem, avšak postupně se mu podařilo zemi stabilizovat a k moci se dostaly umírněné nekromantské frakce. Po skončení Války obnovy Heresh vytvořila jako protiváhu nově vzniklé Koalice vlastní pakt - Úmluvu, k níž se připojili temní elfové ze Sigilu a divoké kmeny, žijící na teprve nedávno objeveném Narkeshi. Plán pokusit se právě na půdě Narkeshe zvrátit poměr sil mezi mocnostmi však končí dalším neúspěchem. Veškeré zbylé síly nekromantů jsou na kontinentu odříznuty a do téměř bezbranné Hereshe záhy vstupují vojska Říše. Do základů vypalují prastaré hlavní město Nar Ankar a ze země zůstává jen torzo topící se v chaosu. Nekromanté na Narkeshi přestáli boje období Sedmidenní výpravy i Velkého zemětřesení, ale jsou postupně zatlačováni a postupem času přinuceni definitivně zpřetrhat poslední pouta ke svojí domovině. Je tak nově ustaveno Nekorrum. V následujících letech se nekromanté vlivem vojenských neúspěchů Úmluvy musejí již natrvalo uchýlit do podzemního labyrintu. Přesto však dokáží čelit zradě Sweristalu s Grimrockem. Nekorrum tak odvrátí svoji zkázu, bývalí spojenci jsou prvním nekromantem Arantirem podrobeni a přinuceni stát se jeho vazaly.
Vládnoucí vrstvou Nekorrum jsou kněží Ashy. Panuje mezi nimi přísná hierarchie, na jejíž špici stojí první nekromant. Nad obyvatelstvem je jejich slovo absolutním zákonem a nejsou přímo nijak omezeni, ale mohou být za svá rozhodnutí voláni k zodpovědnosti nekromanty výše postavenými. Vnitřně se dělí na mnoho frakcí, zabývajících se rozličnými aspekty černých umění. Výjimkou z tohoto řádu jsou vyšší nemrtví, kteří jsou kněžím takřka rovni a řídí se vlastními nepsanými zákony. Tito nemrtví se zároveň podílejí částečně i na vládě, skrze lokální pravomoci či přidělenou správu.
Mimo nekromantů a vyšších nemrtvých je veškeré obyvatelstvo vnímáno prakticky pouze jako pracovní síla, tedy jsou to otroci jakékoliv dostupné humanoidní rasy. Samozřejmě existují výjimky, nicméně i jakkoliv privilegovaní jedinci jsou stále vlastně jen otroci nadřazení otrokům jiným, lhostejno na základě čeho. Udržování většinové populace má toliko ten význam, že stále existují věci, kterých nižší nemrtví coby pracovní nástroje sami zkrátka nejsou schopni. Nekorrum je centrem černých umění na Ashanu.Všechno živé na povrchu chřadne všude tam, kde zemí z hlubin neviděna prosakuje zlovolná magie. Rozlehlé pláně a hluboké lesy Narkeshe se pomalu mění ve vyprahlou pustinu a bezedné bažiny.