Nekorrum

Kaspar
KAspar
Rezervováno

Ludmilla
Ludmilla
Rezervováno
Igor
Ludmilla
Rezervováno

Kostlivci
Kostlivci
0/16

Zombie
Zombie
0/11

Duchové
Duchove
0/7

Mumie
Mumie
0/4

Upíři
Upíři
0/2

Lichové
Lichové
0/2

ZP
ZP
Neobsazeno
Vlajkonoš
Vlajkonoš
Neobsazeno


Domovský kontinent: Narkesh
Politické uspořádání: Teokracie
Symbol: Pavouk
Hlavní město: Ninurta-usur
Panovník: První nekromant Arantir
Náboženství: Asha - dračice zániku
Obyvatelstvo: Lidé, nemrtví

Země nekromantů vznikla odštěpením od mateřské Hereshe, s níž tak sdílí většinu současné historie. Na počátku Války obnovy stál v čele Hereshe první nekromant Markal, který se pokusil pletichami a zradou podrobit tehdy vnitřně rozkolísanou Gryfí říši. Byl však sám svržen spiknutím vysokých nemrtvých, jeho plány zmařeny a Heresh ztratila značnou část území ve prospěch lidského království. Vlády se po několika měsících vnitřních bojů chopil nový první nekromant Arantir. Následný pokus vydobýt zpět ztracená území však skončil neúspěchem. Přesto se mu postupně podařilo zemi stabilizovat a k moci se dostaly umírněné nekromantské frakce. Po skončení Války obnovy Heresh vytvořila jako protiváhu nově vzniklé Koalice vlastní pakt - Úmluvu, k níž se připojili temní elfové ze Sigilu a divoké kmeny, žijící na teprve nedávno objeveném Narkeshi. Plán právě na půdě Narkeshe zvrátit poměr se však nezdařil. Veškeré zbylé síly nekromantů byly na kontinentu odříznuty a do téměř bezbranné Hereshe záhy vstoupila vojska Říše. Do základů vypálila prastaré hlavní město Nar Ankar a ze země zůstalo jen torzo topící se v chaosu. Nekromanté na Narkeshi mezitím přestáli boje období Sedmidenní výpravy i Velkého zemětřesení. Postupně ale byli zatlačeni do divočiny a přinuceni tak definitivně zpřetrhat poslední pouta ke svojí domovině. Ustavili tak Nekorrum a v následujících letech se natrvalo uchýlili pod ochranu nekonečných podzemních labyrintů. Poté, co rozdílné zájmy a boje o moc definitivně rozštěpily Úmluvu, stalo se Nekorrum jejím nejsilnějším samostatným článkem. Aktivní správy země se spolu s tím v době míru ujal z vůle prvního nekromanta Arantira doktor profesor Eusebius Kaspar.
Vládnoucí vrstvou Nekorrum jsou kněží Ashy. Panuje mezi nimi přísná hierarchie, na jejíž špici stojí první nekromant. Nad obyvatelstvem je jejich slovo absolutním zákonem a nejsou přímo nijak omezeni, ale mohou být za svá rozhodnutí voláni k zodpovědnosti nekromanty výše postavenými. Vnitřně se dělí na mnoho frakcí, zabývajících se rozličnými aspekty černých umění. Výjimkou z tohoto řádu jsou vyšší nemrtví, kteří jsou kněžím takřka rovni a řídí se vlastními nepsanými zákony. Tito nemrtví se zároveň podílejí částečně i na vládě, skrze lokální pravomoci či přidělenou správu.
Mimo nekromantů a vyšších nemrtvých je veškeré obyvatelstvo vnímáno prakticky pouze jako pracovní síla, tedy jsou to otroci jakékoliv dostupné humanoidní rasy. Samozřejmě existují výjimky, nicméně i jakkoliv privilegovaní jedinci jsou stále vlastně jen otroci nadřazení otrokům jiným, lhostejno na základě čeho. Udržování většinové populace má toliko ten význam, že stále existují věci, kterých nižší nemrtví coby pracovní nástroje sami zkrátka nejsou schopni. Nekorrum je centrem černých umění na Ashanu. Všechno živé na povrchu chřadne tam, kde zemí z hlubin neviděna prosakuje nekromantská magie. Rozlehlé pláně a hluboké lesy Narkeshe se pomalu mění ve vyprahlou pustinu a bezedné bažiny.